X
GO
fa-IRen-US
آناليز قابليت اطمينان

يكي از مهمترين موضوعات بهره‌برداري و نگهداشت، هزينه‌هاي چرخه عمر Life Cycle Cost (LCC) بهره‌برداري از تجهيزات مي‌باشد. با توجه به اهميت شناسايي و پايش معيارهاي كارايي كليدي Key Performance Indicators (KPIs)، در چرخه عمر بهره‌برداري از آن، بسته كاري «آناليز قابليت اطمينان» جهت اجراي اين مهم براي واحدهاي تحت پايش آماده ارايه مي‌باشد. با برنامه‌ريزي و اجراي دقيق آناليز قابليت اطمينان واحدها در چرخه عمر بهره‌برداري از آنها، مي‌توان انتظار داشت كه به مرور زمان مودهاي خرابي تجهيزات شناسايي و با اصلاح رويه نگهداري و تعميرات و همچنين بهینه‌سازی آن، مقادير اندازه‌گيري شده براي شاخص‌هاي كارايي كليدي افزايش يابد و در نتيجه هزينه‌هاي تعميراتي چرخه عمر بهره‌برداري تجهيزات، كاهش و در دسترس بودن توربين‌ها، افزايش يابد. كاهش هزينه‌هاي بهره‌برداري و تعميرات با اجراي اين بسته كاري منجر به حركت از نگهداري و تعميرات پيشگيرانه به سمت پيشگويانه مي‌گردد.

آناليز قابليت اطمينان با هدف پيشبرد استراتژي فوق، در سه حوزه ذيل اجرا مي‌شود:

  • تحليل خروج‌هاي با برنامه (POA) و اضطراري (FOA)
  • شاخص‌هاي عملكردي كليدي (KPIs) واحد
  • استقرار نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان (RCM)

 

دانلود بروشور خدمت

 
دی ان ان